0

Удобрение гуми оми

Глава 2. ВИРОБИ З ГУМИ

12. Загальні відомості

Гума є матеріалом з дуже цінними, специфічними властивостями: ве­ликою еластичністю та пружністю, здатністю багаторазово вигинатися, чинити опір зношуванню та поглинати вібрації; вона гідро- та газонепро­никна, стійка до впливу рідкого палива та масел, має високі діелектричні характеристики. Завдяки цьому гума має досить широке застосування для виготовлення різноманітних виробів: шин для різних видів транспорту, труб для перекачування рідких та газових речовин, приводних пасів і кон­веєрних стрічок, ущільнювальних елементів (сальників, прокладок, ман­жет), амортизаторів, електроізоляційних елементів, водоплавних засобів тощо.

Гума є продуктом переробки каучуків. Натуральний каучук добувають, зокрема, з рослин гевеї.

Розвиток техніки не міг обмежуватись використанням тільки натураль­ного каучуку і привів до створення синтетичного. Вихідною сировиною для добування синтетичного каучуку є етиловий спирт, ацетилен, бутан, етилен, бензол, ізобутилен та ін.

Серед синтетичних найбільш поширені такі каучуки: бутадієновий, бутадієнстирольний, бутадієннітрильний, ізопреновий та ін.

Бутадієновий каучук — продукт полімеризації бутадієну СН2=СН=СН2 в присутності натрію. Застосовують його в гумових сумішах для виготов­лення ущільнювачів, прокладок, ковриків.

Бутадієнстирольний каучук — продукт полімеризації бутадієну і стиро­лу

С6Н5-СН=СН2. Із нього виготовляють покришки, камери, ущільню­вачі, амортизатори.

Бутадієннітрильний каучук — продукт полімеризації тадієну і нітрилу акрилової кислоти СН2=СН-С. На його основі дістають гуму для виго­товлення бензостійких виробів, прокладок, а також деталей з робочою температурою до 140 °С.

Ізопреновий каучук — продукт полімеризації ізопрену СН2=СН-С-СН2 у присутності літію. За своїми властивостями близький до натурального каучуку.

Каучук (натуральний або синтетичний) є основою гуми. Компонента­ми гумових сумішей також є:

• вулканізаційні речовини, що надають гумі потрібної твердості, міцнос­ті, пружності та інших властивостей (сірка, напівхлориста сірка, натрій);

• прискорювачі вулканізації- зв’язують сірку, що не ввійшла в сполуку з каучуком (оксид магнію або цинку, гашене вапно);

• наповнювачі — речовини, які зменшують витрату каучуку та надають гумі потрібних фізико-механічних властивостей. Наповнювачі бувають порошкові (сажа, оксиди силіцію або титану, крейда, тальк) і тканинні (корд, бельтинг, інші тканини);

• пластифікатори — підвищують еластичність та морозостійкість гуми, полегшують змішування каучуку з порошковими добавками (стеаринова та олеїнова кислоти, парафін тощо);

• протистарителі — органічні сполуки, які запобігають швидкому ста­рінню гуми (ароматичні аміни тощо);

• барвники — титанове та цинкове білила, вохра, ультрамарин та ін.;

• регенерат — перероблена вже використана гума, яку добавляють у су­міш для виготовлення не дуже важливих виробів.

Основними параметрами гуми, які характеризують її фізико-механічні властивості, є:

• границя міцності 13…38 МПа при температурі 20 °С;

• відносне видовження у момент розриву 500…700 %;

• твердість: м’яка — М; середньої твердості — С; підвищеної твердості — П;

• коефіцієнт старіння — відношення відносного видовження після на­грівання при температурі 70 °С протягом 144 год до його початкового видовження;

• коефіцієнт морозостійкості — відношення видовження зразка при за­морожуванні до видовження при нормальній температурі;

• стійкість гуми до різних рідин.

Кожний тип гуми задовольняє певні вимоги. Теплостійка гума має бути стійкою на повітрі до 90 °С, а в середовищі водяної пари — до 140 °С. Морозостійка гума має зберігати свої властивості до мінус 45 °С. Будь-яка гума має бути термостійкою при температурі -30…+50 °С.

13. Виготовлення виробів з гуми

Процес виготовлення виробів із гуми складається з приготування гу­мової суміші, виготовлення з неї напівфабрикатів або готових виробів та їх вулканізації.

1. Приготування сирої гумової суміші. Щоб дістати суміш, каучук роз­різують на шматки і для підвищення пластичності пропускають між піді­грітими до 40…50 °С валками. Потім у спеціальних змішувачах або на вальцях змішують з порошкоподібними компонентами (наповнювачем, вулканізаційними речовинами, прискорювачами вулканізації та ін.) і одер­жують однорідну пластичну і малопружну масу — сиру гуму. Вона легко

Рис. VII.25. Схема виготовлення гумового листа

формується, розчиняється в органічних розчинниках, при нагріванні стає клейкою.

Якість гумових виробів залежить від рівномірності розподілу компонентів у каучуку і дотримання опти­мальних режимів змішування. Під час введення сірки в гумову суміш температура суміші не повинна перевищу­вати температуру плавлення сірки, тобто 115 °С.

2. Виробництво виробів з гуми.Листові напівфабри­кати та вироби з гуми дістають каландруванням сирої гуми; вироби скла­дної форми — видавлюванням, пресуванням, литтям під тиском.

Каландруванням дістають листову гуму, а також наносять гуму на тка­нинну основу.

Для одержання гумових листів або стрічок певної товщини сиру гумо­ву суміш 3 (рис. VII.25) пропускають між верхніми валками каландрів. Верхній та середній валки каландра підігрівають до 50…90 °С, а нижній -охолоджують до 15 °С. Листову гуму, що виходить з каландра, намоту­ють на дерев’яний барабан 1.

Прогумовують тканину також на каландрах. У цьому випадку гумова суміш 3 провальцьовується і одночасно втирається в тканину, що безпе­рервно подається з барабана 2 в зазор між нижніми валками.

Листова гума, або прогумована тканина, попадає далі на розкрій. Складні фасонні заготовки вирубують або вирізають за шаблоном.

Видавлювання (шприцювання) застосовують для виготовлення гумових профілів: труб, стрічок, профілів іншої форми. Для цього сиру гумову суміш за допомогою черв’ячного гвинта перемішують у підігрітому цилін­дрі і видавлюють крізь отвір певного перерізу аналогічно екструзії пласт­мас (див. рис. VII.5).

Пресування полягає у формуванні виробів складної форми з сирої гуми або прогумованої тканини, іноді з арматурними елементами, в підігрітій формі під тиском 2… 10 МПа. Схема цього процесу аналогічна схемі пре­сування пластмас (див. рис. VII.8). Пресуванням дістають із гуми клину-ваті паси, муфти, манжети тощо.

Лиття під тиском застосовують для виготовлення складних за конфігу­рацією і великих розмірів виробів і здійснюють у нагрітих до 80… 100 °С прес-формах під тиском до 120 МПа аналогічно литтю пластмас (див. рис. VII.4).

3. Вулканізація- це процес обробки відформованого з сирої гуми ви­робу з метою підвищення його міцності, твердості та інших фізико-механічних властивостей. Вулканізацію проводять в автоклавах або котлах при температурі 130…150 °С і тиску 0,1… 0,4 МПа. В цих умовах вулкані­зуючі речовини (сірка та ін.) взаємодіють з лінійними молекулами каучу­ку, відбувається їхнє укрупнення і утворення сітчастої структури. Внаслі­док цього значно зменшується пластичність каучуку, виріб стає міцні-

шим, підвищується його стійкість до теплоти та хімічного впливу. Так, якщо у натуральний каучук добавляють 1,5.. .5 % S, то дістають м’яку гуму; при 12…20 % S мають напівтверду гуму, а якщо сірки більше ніж 25 %, то гумова суміш перетворюється в твердий матеріал — ебоніт.

Дата добавления: 2016-02-09; просмотров: 926;

>Гуми – универсальное удобрение для питания растений и плодородия почв

Состав Гуми

Гуми относится к органоминеральным тукам, поскольку помимо основных макро- и микроэлементов оно содержит большое количество солей гуминовых кислот. В зависимости от культуры, для которой предназначена подкормка, состав может изменяться по какому-либо конкретному элементу. При этом костяк остается неизменным и включает:

 1. Соли гуминовых кислот, на основе которых изготовлено удобрение, составляют до 60% всего состава.
 2. Азот, отвечающий за большинство процессов жизнедеятельности флоры (является частью белков) – в среднем 2%
 3. Фосфор в быстро усваиваемой растениями форме, 2%. Кроме того, основной элемент данного биостимулятора активизирует корневые выделения, преобразующие находящийся в почве Р2О5, благодаря чему улучшается обеспеченность им всех культур.
 4. Калий – 1 %
 5. Натрий, участвует в натриево-калиевом ионном обмене, переносе через мембраны углеводов, повышении холодоустойчивости растений

Эти и другие элементы, содержащиеся в удобрении, позволяют обеспечить растение всем необходимым не только в начальные этапы роста, но и в критические периоды.

Виды удобрения Гуми

Удобрение Гуми может применяться на любых культурах, т.к. наличие комплекса NPK, характерное для наиболее распространенных в сельском хозяйстве агрохимикатов позволяет обеспечить растения всем необходимым для нормального развития. Несмотря на это выделены несколько видов препарата, в зависимости от объекта применения:

 1. Гуми-20. Выпускают такие серии, как универсал со стандартным соотношением макроэлементов (азота и фосфора по 2%, калия вдвое меньше), богатый овощи, ягоды, зелень с увеличенным процентом калия до 3 и микроэлементами, необходимые именно этим культурам (медь, марганец, молибден, кобальт и др). Для уличных цветов и газона предназначен Гуми-20М с 3%-ным содержанием азота. Для комнатных растений NPK-комплекс наоборот снижен до 0,5% каждого элемента.
 2. Гуми-30. Содержит стандартный набор элементов, но концентрация выше. Выпускается преимущественно в виде пасты, которая разводится перед применением в воде.
 3. Гуми-Оми. Данный вид удобрения отличается большим количеством азота (13%) и сниженным фосфора и калия (1 и 0,4% соответственно). Он предназначен для обогащения компостов и ускорения созревания органической массы.
 4. Известь Гуми с бором. Здесь соотношение элементов гораздо меньше по сравнению с остальными и составляет 0,2:0,4:0,2. Состав этого раствора предназначен для улучшения физиологических свойств почвы, а именно для подсоления кислых грунтов и их обогащения.

Инструкция по применению

Норма расхода для обработки растений может различаться в зависимости от используемого вида удобрения и подкармливаемой культуры. Для того чтобы достичь максимального результата рекомендуется следовать прописанной на упаковке инструкции по применению.

 1. Для повышения плодородия проводится обогащение 1 м2 почвы осенью либо весной 10 л рабочего раствора (1,5 мл/л воды). Для подкормки готовится состав с такой же концентрацией. При этом если посадки поливаются из лейки, то норма расхода 10 л на 2 м2, а при опрыскивании — на 1 сотку.
 2. Семена обрабатываются составом из 2 мл удобрения и 0,1 л воды. Операция проводится непосредственно перед посевом. Такая же концентрация используется для суточного замачивания черенков плодовых и ягодных культур перед высадкой. Эта же норма применима для подкормки комнатных растений, которая осуществляются 2 раза в месяц в период активного роста.
 3. Клубни картофеля обрабатываются раствором, приготовленным из 60 мл Гуми и 1 л воды.

Органоминеральное удобрение Гуми является отличным средством, совместившим плюсы органических и минеральных туков. На сегодняшний день оно нашло заслуженное признание среди садоводов и огородников, т.к. его легко применять, хранить и результаты оправдывают затраты труда и средств. Кроме того, Гуми не только безопасен для растений, но и относится к малоопасным веществам для человека.

Сохраните статью в социальных сетях:

Здравствуйте, дорогие читатели! Поговорим сегодня об очень популярном, натуральном удобрении Гуми Кузнецова, он же Гуми 20.
В связи с неблагополучной экологической обстановкой люди все больше задумываются о том, чтобы потреблять продукты, фрукты и овощи, выращенные без применения химических удобрений. Если вы из их числа, предпочитаете природное земледелие и органические подкормки, то вас обязательно заинтересует Гуми.

Сегодня в статье:

Гуми Кузнецова природный эликсир плодородия

Перед нами вот такая непритязательного вида пластиковая мягкая бутылка на 500 мл. В свободной продаже ее можно найти в любом садовом центре или магазине, по доступной цене примерно 60-80 рублей. Внутри находится питательный концентрированный раствор темно-коричневого цвета, с несильным запахом — Гуми 20.

Он создан на основе гуминовых кислот, которых в его составе 60% (гуматы натрия), остальная часть — макро и микроэлементы, необходимые для роста растений: азот (N 0,5-2,0 %), фосфор (Р 0,5-2,0%), калий (К 0,2-2,0%) и другие, природного происхождения.

Все компоненты безопасны и находятся в легко усвояемом состоянии. Гуминовые кислоты нейтрализуют нитраты от минеральных веществ в составе подкормки и не дают им накапливаться в плодах. Данное удобрение можно использовать на всем протяжении выращивания плодовых культур: от рассады до урожая.

Комплексы гуми, помимо питания рассады, которое помогает в наборе зеленой массы, также усиливают иммунитет рассады, ее сопротивляемость вредителям и заболеваниям.

Рабочий раствор Гуми Кузнецова многофункционален: он может успешно применяться и для комнатных растений. Они реагируют на такое питание очень живо и благодарно. А также для питания почвы перед посадками, для замачивания семян, корней рассады и клубней картофеля перед посадкой.

Гуми удобрение инструкция по применению

В применении этот препарат очень прост. Мы просто размешиваем его с отстоянной водой комнатной температуры или чуть теплой согласно инструкции.

Чтобы было лучше видно, вынесу инструкцию в форме таблички.

Я как обычно совмещаю полезное с полезным — подкармливаю не только рассаду, но и комнатные цветы одновременно.

Исходя из таблички, нам вполне подойдет пункт «Полив и опрыскивание комнатных растений и цветов каждые две недели (2 капли на 200 мл воды)». Эта дозировка применима к рассаде.

У меня, например, 2 кв. м не наберется и 10 л мне не нужно (как это рекомендуется для садово-огородных растений). Но и 200 мл маловато. Допустим, что мне нужно 1,5 литра рабочего раствора.

Соответственно считаем: 1,5 л = 200 мл х 7, таким образом приблизительно 7 капель Гуми мне нужно будет для полутора литров воды.

Воспользуйтесь встроенной в крышке капельницей, чтобы получить нужное количество. Отмеряю 7 капелек и растворяю их в воде.

У вас должен получиться вот такой светло-коричневый раствор, которым можно поливать растения, а также отдельно отлить в пульверизатор, если необходимо опрыскивание.

К слову сказать, опрыскивание многие недооценивают, а между тем, листья очень хорошо умеют усваивать полезные вещества, попадающие на них. Можно использовать внешнюю подкормку когда рассада уже пожелтела, чтобы доставить питание именно туда, где ее не хватает. Главное брызгать не только сверху, но и по внутренней стороне листа. И сделать прикорневой полив.

При такой технике рассада быстро зазеленеет снова.

Это удобрение очень мягкое, сжечь им корни невозможно, поэтому поливайте смело.

Важно: вода как при поливе, так и при опрыскивании не должна быть холодной!

Могу подтвердить, что при использовании Гуми Кузнецова рассада крепнет на глазах, стволик толстеет, листочки зеленеют. Пока она у меня в прозрачных стаканчиках, я вижу как быстро она отращивает новые корни. И самое главное, что такая подкормка экологична и безопасна.

Поэтому рекомендую к использованию.

Если вам понравилась эта статья, сохраните ее в своих заметках в социальных сетях. Вашим друзьям пригодится, и мне будет приятно.

До новых встреч!

27 554 просмотров Сохраните статью в социальных сетях:

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *